Usługa języka migowego
A A A

Deklaracja dostępności Galerii Test

Wstęp Deklaracji

Galeria Test zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.galeriatest.pl

Data publikacji strony internetowej: 10 grudnia 2014 r.

Oświadczenie sporządzono 16 września 2020 r.

Aktualizacja: 11 marca 2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Częściowa dostępność wynika z niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, ?
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dostepnosc-wcag

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Dostępność strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu internetowego, miała dogodny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i materiałów multimedialnych.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

Aktualnie wszystkie zamieszczone materiały wideo posiadają tłumaczenie na Polski Język Migowy oraz wszystkie, od 2020 roku, mają napisy dla niesłyszących.
Osoby posługujące się Polskim Językiem Migowym mogą skontaktować się z pracownikami galerii za pośrednictwem wideotłumacza dostępnego na stronie internetowej galerii https://www.galeriatest.pl/.

Osoby niewidome i słabowidzące

Wiele spośród stron serwisu posiada strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści.

Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje były nadal dostępne.

Osoby, które nie korzystają z myszki

Większość informacji i funkcjonalności serwisu jest dostępnych za pomocą samej klawiatury.

Przy nawigacji za pomocą klawiatury pierwszym linkiem na każdej stronie jest „Przejdź do treści” – pozwala on szybko pominąć menu strony.

Wszyscy użytkownicy

Pamiętamy, że z dostępności korzystają tak naprawdę wszyscy. Dlatego dbamy również o czytelność – staramy się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wyróżnienia i możliwie krótkie akapity.

Dostępność architektoniczna

Galeria Test, deklaruje dostępność architektoniczną budynku, przy ul. Marszałkowskiej 34/50 w Warszawie.

Opis dostępności:

 • Wejście do Galerii umiejscowione jest w ciągu arkad, podwyższonych o trzy stopnie względem chodnika. Pochylnia znajduje się od strony pl. Konstytucji 2. Jest oddalona o ok 25 metrów od Galerii.
 • Przed drzwiami wejściowymi jest próg o szerokości 30 i wysokości 7 centymetrów.
 • Galeria posiada drzwi otwierające się do środka. Drzwi mają 82 cm prześwitu.
 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą wejść do budynku z psem asystującym.
 • Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest dzwonek na wysokości wymaganej dla osób z niepełnosprawnością oraz numer telefonu do biura Galerii Test znajdującego się wewnątrz budynku. Pracownicy w razie potrzeby służy pomocą.
 • System informacyjno-nawigacyjny TOTUPOINT, znajduje się przy wejściu do galerii.

Dojazd do MIK

Komunikacją miejską

 • Najbliższy przystanek – PL. ZBAWICIELA – tramwaje (ze strony Centrum około 80 metrów). Dojazd do przystanku PL. ZBAWICIELA 03 liniami: 4, 15, 18, 35. Uwaga: dostęp do przystanków PL. ZBAWICIELA za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.
 • Przystanek – PL. ZBAWICIELA – tramwaje (ze strony Mokotowa około 270 metrów). Dojazd do przystanku PL. ZBAWICIELA 04 liniami: 4, 10, 14, 15, 18, 35. Uwaga: dostęp do przystanków PL. ZBAWICIELA za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.
 • Przystanek – PL KONSTYTUCJI – tramwaje (w stronę centrum około 170 metrów). Dojazd do przystanku PL. KONSTYTUCJI 06 liniami: 4, 15, 18, 35. Uwaga: dostęp do przystanków PL. KONSTYTUCJI za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.
 • Przystanek – PL KONSTYTUCJI – autobusy (ze strony centrum około 170 metrów). Dojazd do przystanku PL. KONSTYTUCJI 01 liniami: 118, 131, 151, 411, 501, 502, 514, 519, 520, 522, 525, N25, N31, N37, N81. Uwaga: dostęp do przystanków PL. KONSTYTUCJI za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.
 • Przystanek – PL KONSTYTUCJI – autobusy (w stronę centrum około 140 metrów). Dojazd do przystanku PL. KONSTYTUCJI 02 i 08 liniami: 118, 131, 501, 519, 520, 522, 525, N25, N31, N37, N81. Uwaga: dostęp do przystanków PL. KONSTYTUCJI za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.
 • METRO POLITECHNIKA (około 300 metrów). Dojazd stacji METRO POLITECHNIKA linią: M1. Dojście do METRA POLITECHNIKA za pomocą przejść dla pieszych w poziomie oraz schodów i wind.

Samochodem

Ulica Marszałkowska na tym odcinku jest jednokierunkowa (wjazd od strony Pl. Zbawiciela). Wzdłuż ulicy znajdują się płatne miejsca parkingowe. Na pl. Konstytucji znajdują się płatne miejsca parkingowe. Przed Galerią Test znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Plany

 • W miarę możliwości będzie rozwijana infrastruktura umożliwiająca odbiór prezentowanych treści dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Zainstalowanie stanowiskowej pętli indukcyjnej

Dane kontaktowe w sprawie strony internetowej

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

Anna Hlebowicz, email test@mik.waw.pl tel. 22 622 66 83

Koordynator dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności i  koordynator do spraw dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury: Magdalena Ptak email m.ptak@mik.waw.pl tel. 601 669 440.

Na podany adres email można kierować także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o zapewnienie dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

do góry